Prowadzenie projektu

Zawarcie umowy o dofinansowanie nie zawsze jest jednoznaczne z otrzymaniem środków finansowych pozyskiwanych z funduszy europejskich. Każdy projekt w trakcie jego realizacji będzie kontrolowany. Trzeba zwrócić szczególną uwagę między innymi na:

  • proces wyłonienia podwykonawców,
  • koszty kwalifikowane,
  • udział własny,
  • harmonogram realizacji prac.

Za prawidłową realizację umowy o przyznanie pomocy z funduszy unijnych odpowiada podmiot, który zawarł umowę o realizację projektu. Podmiot ten powinien na bieżąco czuwać nad realizacją umowy oraz zapewnić osiągnięcie celów projektu. Przedstawiciele podmiotu powinni niezwłocznie informować Instytucje udzielającą wsparcia o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej, mogących mieć wpływ na realizację projektu dofinansowanego z funduszy unijnych. Każdy podmiot realizujący projekt z funduszy UE zobowiązany jest także do przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją projektu unijnego.

Zawarcie umowy o dotacje ze środków programów operacyjnych to tylko pierwszy poważny krok do otrzymania dofinansowania ze środków UE. Ważną sprawą jest rozliczenie się z zobowiązań, jakie wynikają z zawartej umowy, wniosku i opisu projektu, przyjętego do dofinansowania. Proponujemy skorzystanie z naszych doświadczeń, tym samym powierzenie naszym ekspertom sprawnego zarządzanie projektem UE, gwarantując tym samym prawidłowe, terminowe oraz rzetelne wywiązywanie się z obowiązków nakładanych na podmiot, który uzyskał wsparcie.