OHSAS 18001:2007

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy OHSAS 18001:2007 promuje bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, oferując strukturę, w której ramach organizacja może spójnie określać i kontrolować zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa i zmniejszać prawdopodobieństwo wypadków, co sprzyja dostosowaniu się do obowiązujących przepisów i podniesieniu ogólnej wydajności. Wymagania normy OHSAS 18001 odnoszą się do zarządzania czynnikami ryzyka w celu zmniejszenia liczby wypadków, zapewnienia zgodności z przepisami i zwiększenia efektywności działań.


Norma OHSAS 18001:2007 to międzynarodowa specyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Została ona opracowana przez zespół wyłoniony spośród czołowych podmiotów handlowych oraz międzynarodowych organizacji normalizacyjnych i certyfikacyjnych w celu wypełnienia luki, w której brakowało norm międzynarodowych certyfikowanych przez niezależny podmiot.

Korzyści związane z wdrożeniem wymagań normy OHSAS 18001:2007:

 

 • potencjalne zmniejszenie liczby wypadków;
 • potencjalne ograniczenie przestojów i obniżenie związanych z nimi kosztów;
 • demonstracja zgodności z prawem i przepisami;
 • lepsze zarządzanie zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa, dzisiaj i w przyszłości;
 • potencjalna redukcja kosztów ubezpieczeń zobowiązań publicznych;
 • jest dowodem zaangażowania organizacji w utrzymywanie i ciągłą poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • daje wewnętrzny spokój, że spełnione są wszystkie przepisy i wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • daje dowody zaangażowania w ochronę personelu i mienia;
 • podnosi standard pracy i bezpieczeństwo dla wszystkich pracowników oraz odwiedzających Państwa firmę;
 • zmniejsza ryzyko potencjalnych wypadków w miejscu pracy;
 • daje kartę przetargową do obniżenia kosztów ubezpieczeń.
   

Kolejność działań przy wdrożeniu systemu OHSAS 18001:2007:

Proponujemy skorzystanie ze sprawdzonej procedury wdrażania Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, obejmującej kolejne działania:

 1. Analiza spełnienia wymagań prawnych w zakresie higieną i bezpieczeństwem pracy i systemu OHSAS 18001 (audit wstępny);
 2. Określenie Polityki Polityki Bezpieczeństwa Pracy, celów i strategii przedsiębiorstwa oraz projektu systemu;
 3. Identyfikacja procesów i sporządzenie mapy ich zależności;
 4. Budowa struktury organizacyjnej (określenie zadań, odpowiedzialności i uprawnień dla stanowisk);
 5. Szkolenie Kadry Kierowniczej;
 6. Szkolenie Auditorów Wewnętrznych;
 7. Opracowanie dokumentacji systemowej (procedur, formularzy, instrukcji i Księgi Jakości);
 8. Bieżące wdrażanie systemu zgodnie z przyjętymi procedurami i Księgą Jakości;
 9. Szkolenia pracowników w zakresie obowiązujących ich procedur i wymagań normy;
 10. Weryfikacja wdrożenia systemu poprzez audit wewnętrzny;
 11. Zgłoszenie do jednostki certyfikującej;
 12. Udział konsultanta w audicie certfikującym.

Zapraszamy do skorzystania z naszych doświadczeń przy przygotowaniu do certyfikacji na zgodność z normą OHSAS 18001:2007.