ISO 14001:2004

Norma ISO 14001:2004 jest międzynarodowym standardem zarządzania w zakresie systemu zarządzania środowiskowego. Wymagania zawarte w normie ISO 14001 obejmują wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom w sposób uwzględniający aspekty społeczne i ekonomiczne.

Budowa normy ISO 14001 skonstruowana jest na podobnej zasadzie, jak norma ISO 9001: zastosowano podejście procesowe i uwzględniono potrzebę ciągłego doskonalenia. Norma ISO 14001 obejmuje: identyfikację aspektów środowiskowych, wyszczególnienie aspektów znaczących w działalności danej organizacji zbudowanie celów, zadań i programów środowiskowych.

Wdrożenie systemu ISO 14001 umożliwia lepsze zrozumienie wymagań prawnych, dotyczących ochrony środowiska i zastosowanie się do nich, oraz prowadzenie działalności zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Obecne trendy w gospodarce kładą coraz większy nacisk na uwzględnianie wpływu na środowisko naturalne i podejmowanie świadomych działań w celu minimalizacji tego wpływu.

Zalety systemu zarządzania ISO 14001:2004

Wdrożenie i certyfikacja  systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001 zapewnia następujące korzyści:

 • poprawa efektywności zużycia surowców naturalnych, energii, infrastruktury, zmniejszenie ilości odpadów, optymalizacja procesów i wykorzystywanych materiałów oraz stosowanych metod;
 • zmniejszenie kosztów ponoszonych przez organizację;
 • spełnienie wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska;
 • zmniejszenie ryzyka środowiskowego dzięki zidentyfikowaniu zagrożeń i zabezpieczeniu się przed nimi;
 • spełnienie wymagań klientów;
 • wzrost zaufania klientów, (np. Banku Światowego czy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju);
 • lepsze postrzeganie organizacji w społeczeństwie i w otoczeniu.

 

Kolejność działań przy wdrożeniu systemu ISO 9001:2008

Proponujemy skorzystanie ze sprawdzonej procedury wdrażania Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2004, obejmującej kolejne działania:

 1. Analiza organizacji pod kątem wymagań ISO 14001.
 2. Opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu.
 3. Rozpoczęcie szkoleń załogi.
 4. Przygotowanie polityki jakości, celów.
 5. Przygotowanie dokumentacji.
 6. Wdrożenie systemu.
 7. Szkolenia pracowników.
 8. Szkolenia auditorów wewnętrznych.
 9. Audit wewnętrzny systemu (przedcertyfikacyjny).
 10. Przegląd zarządzania.
 11. Wybór jednostki certyfikującej.
 12. Udział w audycie zewnętrznym konsultanta.
 13. Wykonanie działań korygujących.

Skontaktuj się z nami ws. normy ISO 14001:2004.