Ochrona Środowiska

Międzynardowe wymagania oraz coraz większy stopień skomplikowania kwestii dotyczących ochrony środowiska, zwiększającą się ilość zobowiązań i obowiązków w tym zakresie, coraz więcej organizacji nawiązuje współpracę z MDG Doradztwo Gospodarcze, które oferuje profesjonalne usługi z zakresu zarządzania ochroną środowiska.

Doprowadzenie i nawiązanie współpracy z nami jest bardzo wygodne. Przedsiębiorca, który rozpoczyna współpracę, nie musi się już martwić absolutnie żadnymi kwestiami dotyczącymi ochrony środowiska. Nasze usługi w zakresie zarządzania ochroną środowiska mogą obejmować:

  • przygoowanie do spełnienia międzynarodowych wymagań w zakresie ochrony środowiska (np. ISO 14001, EMAS),
  • naliczanie wysokości opłat za korzystanie ze środowiska,
  • wypełnianie raportu do KOBIZE,
  • pilnowanie dotrzymywania warunków pozwolenia - np. terminów wykonania i przekazywania wyników pomiarów emisji (jeśli takowe by były obowiązkowe),
  • przekazywanie wykazu z informacjami wykorzystanymi do ustalenia opłaty za korzystanie ze środowiska,
  • wykonywanie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi,
  • przekazywanie do Marszałka zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi,
  • pilnowanie aktualności zapisów pozwoleń w odniesieniu do zużyć w zakładzie (czyli czy nie ma przekroczeń zużyć stosowanych surowców),
  • sprawdzenie, czy podmioty, którym przekazują Państwo odpady uzyskały niezbędne zezwolenia.

Globalne znczenie wymogów w zakresie ochorny środkowiska to już nie tylko wymóg dla największych przediębiorstw. Każde nawet najmniejsze przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzianość za nieprzestrzeganie przepisów prawnych w tym zkresie. Współpraca z MDG Doradztwo Gospodarcze to odciążenie od żmudnych raportów i możliwość skupienia się na własnej działaności biznesowej.