HACCP

HACCP to skrót od angielskiej nazwy Hazard Analysis and Critical Control Points, co tłumaczy się na język polski: System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punków Kontroli.

Jest to system zarządzania bezpieczeństwem żywności polegający na:

 • analizie wszystkich potencjalnych zagrożeń w produktach; mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych;
 • identyfikacji miejsc –operacji, szczególnie „niebezpiecznych” z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego – są to tak zwane krytyczne punkty kontroli (CCP);
 • eliminowaniu lub co najmniej minimalizowaniu zagrożeń na obszarze całego łańcucha produkcyjnego ze szczególnym uwzględnieniem wyznaczonych punktów krytycznych (CCP), co osiąga się dzięki odpowiedniej organizacji procesu produkcyjnego i zarządzania nim.

System HACCP jest systemem prewencyjnym, który polega na identyfikacji potencjalnych zagrożeń, na które narażona jest żywność. Umożliwia monitorowanie prawidłowego przebiegu produkcji i nakłada na producentów odpowiedzialność za bezpieczeństwo wytwarzanej żywności.

Dzięki analizie zagrożeń można określić, czy dany etap kontroli jest punktem krytycznym. Punkty takie powinny być stale monitorowane. Nasze usługi w zakresie doradztwa i szkoleń wspomagają ustanowienie i działanie systemu HACCP.

Korzyści z wdrożenia systemu HACCP:

 • spełnienie wymogów prawnych w zakresie bezpieczeństwa żywności;
 • zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego artykułów spożywczych;
 • poprawa jakości artykułów spożywczych;
 • wzrost zaufania klientów i konumentów;
 • obniżenie kosztów związanych z wyprodukowaniem i wprowadzeniem na rynek niebezpiecznych środków spożywczych;
 • poprawa organizacji zarządzania w przedsiębiorstwie.

System HACCP opiera się na 7 zasadach:

 1. Przeprowadzenie analizy zagrożeń.
 2. Określenie krytycznych punktów kontroli.
 3. Ustalenie wartości krytycznych.
 4. Ustalenie sposobu monitorowania parametrów kontrolnych.
 5. Ustalenie działań korygujących, które muszą być podjęte, gdy monitorowanie wykaże przekroczenie założonych parametrów kontrolnych w krytycznych punktach kontroli.
 6. Ustalenie procedur weryfikacji potwierdzających skuteczność systemu.
 7. Opracowanie dokumentacji systemu HACCP uwzględniającej wszystkie procedury i zapisy odpowiednie do działań wynikających z zasad systemu.

Skontaktuj się z nami ws. HACCP.