12 .06. 2014

Wdrozenie ISO/TS 16949:2009

Na zlecenie TUV Akademia sp. z o.o. konsultanci MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. prowadzą projekt wdrożeniowy z zakresu wymagań standardu ISO/TS 16949:2009 w przedsiębiorstwie FOS POLMO Łódź.

FOS „Polmo” Łódź S.A to naj­więk­szy w Pol­sce i liczący się na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej pro­du­cent sprę­ża­rek do pneumatycznych ukła­dów hamul­co­wych.Przedsiębiorstwo produkuje rów­nież obu­dowy do tur­bo­sprę­ża­rek oraz jeste dostawcą kom­plet­nych ukła­dów hamul­co­wych.