06 .09. 2016

Norma ISO 14001:2015 już dostepna w języku polskim

PKN opublikował normę EN ISO 14001:2015 w języku polskim.

W normie PN-EN ISO 14001:2015-09 określono wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, który organizacja może wykorzystać, aby poprawiać środowiskowe efekty swojej działalności. Niniejsza Norma Międzynarodowa jest przeznaczona do stosowania przez organizację zamierzającą zarządzać swoimi obowiązkami dotyczącymi środowiska w sposób systemowy, który wspiera środowiskowy filar zrównoważonego rozwoju.

Norma PN-EN ISO 14001:2015-09 ułatwia organizacji osiągnięcie zamierzonych wyników systemu zarządzania środowiskowego, które stanowią wartość dla środowiska, samej organizacji i jej stron zainteresowanych. Zgodnie z polityką środowiskową organizacji zamierzone wyniki systemu zarządzania środowiskowego obejmują:
— poprawę środowiskowych efektów działalności;
— wypełnianie zobowiązań dotyczących zgodności;
— osiągnięcie celów środowiskowych.

Norma PN-EN ISO 14001:2015-09 może być zastosowana przez każdą organizację niezależnie od jej wielkości, rodzaju i charakteru; norma ma także zastosowanie do tych aspektów środowiskowych działań, wyrobów i usług, które organizacja określiła jako pozostające pod jej nadzorem lub na które może mieć wpływ, biorąc pod uwagę perspektywę cyklu życia. W niniejszej Normie Międzynarodowej nie określono specyficznych kryteriów dotyczących środowiskowych efektów działalności.

Norma może być stosowana w całości lub w części w celu systematycznego doskonalenia zarządzania środowiskowego. Jednak deklarowanie zgodności z niniejszą Normą Międzynarodową jest akceptowalne tylko wtedy, gdy wszystkie jej wymagania zostały ujęte w systemie zarządzania środowiskowego organizacji oraz spełnione bez żadnych wyłączeń.