13 .05. 2016

MDG przeprowadzi szkolenie na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy

Na podstawie zawarej w dniu 12.05.2016 r. umowy z Powaitowym Urzędem Pracy (dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu) MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. przeprowadzi szkolenie z zakresu tematycznego: "Audytor HACCP i audytor PN-EN ISO 22000:2005".

Do przeprowadzenia szkolenia MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. zostało wybrane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), w związku z art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2016 r. poz. 645) oraz § 71 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. poz. 667).